ریاضی و کامپیوتر

دانیال بوذرجمهری

دانیال بوذرجمهری

ریاضی

۶۰ دقیقه

12

دلار

یاسمن عسگری

یاسمن عسگری

Python, Machine Learning

۶۰ دقیقه

11

دلار

حسین سجودی

حسین سجودی

C++, Python, JavaScript, HTML, Django, Game With Python

۵۰ دقیقه

15

دلار

شانای ظفری

شانای ظفری

نجوم و فیزیک کودکان

۶۰ دقیقه

10

دلار

فرزانه فضلی

فرزانه فضلی

ریاضیات کانگورو

۵۰ دقیقه

11

دلار

فرزانه فضلی

فرزانه فضلی

Algorithm, Python, Scratch and Mobile application

۵۰ دقیقه

11

دلار

آناهیتا خادمی

آناهیتا خادمی

Python, Matlab, c++, Scratch

۶۰ دقیقه

10

دلار

سمانه رضایی

سمانه رضایی

ریاضی و فیزیک

۶۰ دقیقه

10

دلار