شطرنج

نیما شیرین بیان

نیما شیرین بیان

شطرنج

۶۰ دقیقه

10

دلار

شیما بیات

شیما بیات

شطرنج

۳۰ دقیقه

10

دلار

شهره بیات

شهره بیات

شطرنج

۳۰ دقیقه

15

دلار

ساره تاجیک

ساره تاجیک

شطرنج

۴۵ دقیقه

11

دلار