زبان

پیام خرامش

پیام خرامش

فرانسه

۶۰ دقیقه

10

دلار

ستیا غرضی

ستیا غرضی

انگلیسی

۶۰ دقیقه

12

دلار

مهتاب مخلصی

مهتاب مخلصی

انگلیسی

۶۰ دقیقه

11

دلار

سمیه کبیری

سمیه کبیری

فرانسه

۶۰ دقیقه

14

دلار

سام تقوی

سام تقوی

انگلیسی

۶۰ دقیقه

12

دلار

روناک خوشنام

روناک خوشنام

فرانسه

۶۰ دقیقه

10

دلار

بهار موحد

بهار موحد

فرانسه

۶۰ دقیقه

10

دلار

آی ناز رزم جو

آی ناز رزم جو

فرانسه

۶۰ دقیقه

8

دلار

مریم کاظم زاده

مریم کاظم زاده

آلمانی

۶۰ دقیقه

15

دلار

پرتو نعمتی

پرتو نعمتی

فرانسه

۶۰ دقیقه

12

دلار

سارا اعلمی

سارا اعلمی

انگلیسی

۶۰ دقیقه

13

دلار

تالین منوچهری

تالین منوچهری

فرانسه

۶۰ دقیقه

14

دلار

صبا صافی

صبا صافی

انگلیسی

۶۰ دقیقه

10

دلار

مهتاب مخلصی

مهتاب مخلصی

اسپانیایی

۶۰ دقیقه

11

دلار

الهام شرکت

الهام شرکت

آلمانی

۶۰ دقیقه

15

دلار

آرزو خدیوی

آرزو خدیوی

اسپانیایی

۶۰ دقیقه

15

دلار

ماندانا مجیدی

ماندانا مجیدی

روسی

۶۰ دقیقه

12

دلار