فارسی

رزا مؤذنی

رزا مؤذنی

فارسی

۴۵ دقیقه

10

دلار

عطیه گودرزی

عطیه گودرزی

فارسی اول و دوم دبستان

۴۵ دقیقه

10

دلار

ریحانه مداح

ریحانه مداح

فارسی

۶۰ دقیقه

11

دلار

آزاده حسینی

آزاده حسینی

فارسی اول و دوم دبستان

۶۰ دقیقه

11

دلار

مریم لقایی

مریم لقایی

فارسی

۶۰ دقیقه

8

دلار

نازنین خلعتبری

نازنین خلعتبری

فارسی

۳۰ دقیقه

10

دلار

پریا براتی

پریا براتی

فارسی

۴۵ دقیقه

10

دلار

آرزو ایمانی

آرزو ایمانی

فارسی اول دبستان

۶۰ دقیقه

9

دلار

گلاله ﻣﻮﻻﻧﺎیی

گلاله ﻣﻮﻻﻧﺎیی

فارسی اول و دوم دبستان

۴۵ دقیقه

11

دلار

لیلا ابراهیمی پور

لیلا ابراهیمی پور

فارسی اول و دوم دبستان

۶۰ دقیقه

8

دلار

مهری مساعد

مهری مساعد

فارسی

۶۰ دقیقه

10

دلار

بهنوش موسوی

بهنوش موسوی

فارسی

۴۵ دقیقه

9

دلار

ثمین اسپرغم

ثمین اسپرغم

قصه‌های عامیانه و اساطیر ایرانی، فارسی برای بزرگسالان غیرایرانی

۶۰ دقیقه

10

دلار

سمانه زنجیرانی

سمانه زنجیرانی

فارسی سوم تا هشتم

۴۵ دقیقه

8

دلار