فارسی

نازنین خلعتبری

نازنین خلعتبری

نازنین خلعتبری

فارسی

۳۰ دقیقه

10

دلار کانادا

عطیه گودرزی

عطیه گودرزی

عطیه گودرزی

فارسی اول و دوم دبستان

۴۵ دقیقه

11

دلار کانادا

آرزو ایمانی

آرزو ایمانی

آرزو ایمانی

فارسی

۶۰ دقیقه

9

دلار کانادا

گلاله ﻣﻮﻻﻧﺎیی

گلاله ﻣﻮﻻﻧﺎیی

گلاله ﻣﻮﻻﻧﺎیی

فارسی اول و دوم دبستان

۴۵ دقیقه

11

دلار کانادا

لیلا ابراهیمی پور

لیلا ابراهیمی پور

لیلا ابراهیمی پور

فارسی اول و دوم دبستان

۶۰ دقیقه

9

دلار کانادا

رزا مؤذنی

رزا مؤذنی

رزا مؤذنی

فارسی

۴۵ دقیقه

10

دلار کانادا

پریا براتی

پریا براتی

پریا براتی

فارسی

۴۵ دقیقه

11

دلار کانادا

ثمین اسپرغم

ثمین اسپرغم

ثمین اسپرغم

قصه‌های عامیانه و اساطیر ایرانی، فارسی برای بزرگسالان غیرایرانی

۶۰ دقیقه

10

دلار کانادا

سمانه زنجیرانی

سمانه زنجیرانی

سمانه زنجیرانی

فارسی سوم تا هشتم

۴۵ دقیقه

8

دلار کانادا

مهری مساعد

مهری مساعد

مهری مساعد

فارسی

۶۰ دقیقه

11

دلار کانادا

بهنوش موسوی

بهنوش موسوی

بهنوش موسوی

فارسی

۴۵ دقیقه

9

دلار کانادا

آزاده حسینی

آزاده حسینی

آزاده حسینی

فارسی اول و دوم دبستان

۶۰ دقیقه

13

دلار کانادا

مریم لقایی

مریم لقایی

مریم لقایی

فارسی

۶۰ دقیقه

9

دلار کانادا